Project logo

Photo courtesy of .

Pagluwas

By

×

First Published: 2016/02/02

Pagluwas ni Jesus sa kalibutan

Tulo sila gilansang pagdungan

Si Jesus gitung-an

Sa walag too nga tulisan

 

Hinumdumi si Jesus nag-antus

Gisagpa gilatus ug gigapus

Gisikaran ug gilatus napangus

Dayon gipapas-an sa krus

 

Ang usa sa duha ka tulisan

Si Jesus ang giyaga-yagaan

Kung anak ka sa Dios

Nan manaug ka nianang krus

 

Ang usa sa duha ka tulisan

Mihangyo sa iyang manlalaban

Hinumdumi ako kang tua kana

Sa paraiso

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.