Project logo

Photo courtesy of .

Matag Pitik sa Orasan

By

×

First Published: 2016/02/02

Kasamtangan naga sud-ong sa atong kaugmaon
Nga daw walay kasigurohan kon kita kasaligan
Nagalakaw nga daw halap ang panan-aw
Pagtoo nasalipdan nisubay sa hiwi nga dalan

 

 

Chorus:

Ayaw gayod kalimti ug kanunay hinumdumi

Matag pitik sa orasan dunay kahulugan

Ang tanang binuhatan gitan-aw sa Dios Amahan

Matag gutlo siya atong saligan

 

 

Hinumdumi kinabuhi adunay utlanan

Walay usa nga nasayod kanus-a bawian

Paniguro kay ang yawa naming kamot

Sa pagguba sa atong kaugmaon kini sa Dios dili mawala.

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.