Project logo

Photo courtesy of .

Mangandam

By

×

First Published: 2016/02/02

Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan

Daghang pagsulay nga atong naagian

Gikinahanglang mangandam

Ginoo lang ang saligan

 

Dili na maglangan, aron dili masirhan

Ohhhh…magmainampuon ta

Oh….magmadasigon

Oh…..igsuon magapadayon lang

 

Kuros:

Mangandam ta karon daan kinaiya usbon

Langit nga atong ginahandum, atong pag-adtuon

Walay duha-duha atong Makita siya

Kasing2x itugyan ta kasakit mahanaw na

 

Busa sa pagpangalagad, kanunay nga magmatngon

Tanan panahon aron nga magmalig-on

Kinahanglan bag-uhon kinaiyang bakakon

Aron maangkon kinabuhi nga dayon

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.