Project logo

Photo courtesy of .

Lonlon Lang Kalipay

By

×

First Published: 2016/02/02

 

 

Nahinumdum ka ba nga ikaw kauban Niya

Giluwas ug gipanalipdan ka

Apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an

Apan may pagsulay luyo ang kalipay

 

Korus:

Paninguhaa lang gayod ang pagsunod sa tininuod

Luyo sa pagsulay lonlon ang kalipay

 

Nahinumdum ka ba nga ikaw giluwas Niya

Sa kalisdanan ikaw gitabangan

Gigunitan ka ug gisapnay sa mga bukton Niya

Giampingan kay mahal ka Niya

 

Nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka

Ni Jesus sa kalbaryo sa Krus

Tungod  sa mga kasal-anan nga imong naangkon

Hinumdumi ang pag-antos Niya

 

Koda:

Ayaw gayod kaluya sa pagtoo mo

Kay si Kristo ang nagsapnay kanimo 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.