Project logo

Photo courtesy of .

Kong Mobalik Siya

By

×

First Published: 2016/02/02

Ang panahon karon haduol na

Busa mag-andam kita matag-usa

Ang pulong sa Dios patalinhugan ta

Kay ang Ginoo nagtawag sa kalag ta

 

Kuros:

Kung mobalik Siya andam ka ba

Kung mobalik Siya andam ba ko

Magalakaw kita subay sa dalan Niya

And saad Niya may ganting madawatan

 

Kung mosunod kita sa sugo Niya

Adlaw’g gabii paglipayon kita

Kung moabot ang mga pagsulay

Mag-ampo lamang kita sa kanunay

 

Pagkadaku sa gugma ni Cristo

Kahibulungan gayud ang Ginoo

Ang sala nato iyang gipasaylo

Sa dalan niya gitultulan ako

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.