Project logo

Photo courtesy of .

Jerusalem

By mekmek olinan

×

mekmek olinan

First Published: 2016/10/08

Jerusalem
Samtang ako natulog, ako dunay damgo
Didto ako sa Jeruslem haduol sa templo
Awit sa kabataan akong nabatian
Ug ang mga manolonda dayon miawit man
Ug ang mga manolonda dayon miawit man

Korus:
Jerusalem, Jerusalem
Ganghaan ablihan
Hosanna, sa kahitas-an
Hosanna sa hari

Akong damgo nailisan, mamingaw ang dalan
Awit sa kabataan gilayon miondang
Ang adlaw wa modan-ag sa mamingaw buntag.
Sa nakita ang landong sa krus sa mamingaw bungtod

Jerusalem,Jerusalem
Langitnon nga awit
Hosanna sa kahitas-an hosanna sa kahitas-an
Hosanna sa hari

Talan-awon nailisan daw may yutang bag-o
Ang balaan nga syudad dayon nakita ko
Diosnong kahayag nagdan-ag
Ganghaan naabli ug bisan kinsay mosulod wala dumili
Bulan bituon ug adlaw dili kinahanglan
Ug ang bag-ong Jerusalem walay pagkadaan
Ug ang bag-ong Jerusalem walay pagkadaan

Jerusalem, Jerusalem kangitngit wala na
Hosanna sa kahitas-an hosanna sa hari
Hosanna, hosa…nna, hangtud sa kahangturan.
×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.