Project logo

Photo courtesy of .

Higala ko Siya

By

×

First Published: 2016/02/02

Gipalandong ko ang kasakit sa pag-antus

Ni Jesus sa kalbaryo sa krus

Aron maluwas ako ug may kinabuhi

Busa Siya karon dayegon ko

 

Korus:

Higala ko Siya, matag adlaw

Sa alawiton ko, dayegon Siya

Bisan isalikway, Siya sa uban

Higala ko Siya ug dalangpan

 

Wa ko’y ikatumbas sa gugma Niya

Ang kinabuhi Niya, iyang gasa

Itugyan ko karon, ang kalag ko

Higala ko Siya sa kahangturan

 

Sa iya unyang pagbalik mosugat ako

Mohapa ako sa iyang tiilan

Magpasalamat ko sa kaluoy og grasya

Busa ngalan Niya dayegon ko

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.