Project logo

Photo courtesy of .

Damgong Langitnon

By

×

First Published: 2016/02/02

Unsa ikaw karon, ikaw mao ugma

Kay ang gipugas mo maani mo unya

Pilia ang dalan subayon mo

Aron di ka magbasol sa kaugmaon mo

 

 

 

Kuros:

Damgong langitnon pangandoy mo

Langitnon nga kalipay maangkon mo

Kahadlok mawala, pahiran ang luha

Kasub-anan mahanaw ang tanan

 

 

Tan-awang panahon puros kalisdanan

Kini ang ilhanan taposon ang tanan

Pangandami ng daan ikaw pagahukman

Langit mo bang mapuy-an o sa kalaglagan

 

 

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.