Project logo

Photo courtesy of .

Balik sa Dios balik gayud

By Asidors Singers

×

Asidors Singers

First Published: 2016/02/02

Balik sa Dios talikdan mong sala mo

Ang Dios andam sa pagdawa kanimo

Nagahulat siyang mapailubon

 

 

Choru:

Balik sa Dios balik gayud

Nagahulat s’ya kanunay

Pagkadaku sa gugma niya

Balik sa Dios balik gayud

 

Kaanugon ang Dios imong talikdan

Siya ra ang atong manlalaban

Nagahulat siya sa hilabihan

Balik sa Dios balik gayud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.