Project logo

Photo courtesy of .

Ang Dios Mao sa Gihapon

By

×

First Published: 2016/02/02

 

Katahum sa kabuntagon

Adlaw midan-ag sa iyang kahayag

Mga tanum sa kabungturan

Ug kalang-gaman tanan sa Dios gilalang

 

 

 

Korus:

Kaniadto ug karon and Dios mao sa gihapon

Kaniadto duna Siya’y gahum, mao man usab karon

Angay nato Siyang daygon ug atong alagaron

Ang Dios kaniadto, Dios usab nato karon

 

 

Diha sa kadagatan, atong makit-an

Mga butang nahimo sa Dios nga atong amahan

Mga balod nga nagdungan

Padulong sa lapyahan

Kining tanang butang ang Diyos maoy naglalang

 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.