Ang Balaang kasulatan

 

 

Ang nga kasulatan nga gituga sa katawhan

Aron mahibalo sa sugo sa Ginoo

Kay hapit na siya mokayab sa langit

Ang tanang tinon-an gisugo niya

Panlakaw kamo isangyaw ang pulong ko

 

Choru:

Karon atoa siya didto sa kalangitan

Nag-andam puloy-an sa tanan nga balaan

Ug mobalik siya dinhi sa kalibutan

Kuhaon ug lalinon ang nagtuman

 

Busa tumanon ta ang tanan nga sugo niya

Samtang may panahon pa

Ato nga isangyaw kaluwasan niya

Kay hukmi ang kalibutan ta magmadasigon kita

Aron di paninglan sa dugo sa katawhan

 

Bisan tamayon ta ug biay-bianyon sa tanan nga katawhan

Ang pahiyom sa dios atong palabihon

Kay ang kalisdanan atong hingsugatan

Apan siya magauban hangtud sa kahangturan

sa kapanahunan

 

 

 

 

 

 

Hits 1775 Rating: 0
Rate:

0 Comments

rm uComForm">
avatar