The Legend of Goose

A goose may bear a striking resemblance to a duck except for one thing – they have longer necks. But that wasn't always the case, the geese used to look like the ducks and their necks were also small. Do you want to know why the goose’s neck became longer?

Once there was a goose couple who was newly wed. The couple decided to put their nest near the riverbank so that once their goslings hatched from their eggs, they could teach them right then and there. It sounds convenient right? After all, they’d be spending most of their lives in the riverbanks so they’d better learn to swim or wade as quickly as they can!

The Legend of Mirasol

Back in the ancient days, there was once a good and generous couple who were loved dearly by their neighbors. The neighbors loved them since they helped all of them whenever they could. Everybody was fond of them because of their giving nature and the goddess of the sun was very pleased with their work.

The Legend of Firetree

A long time ago, when the world was still young and the gods and goddesses roamed amongst mortal men and women, one of the more renowned gods was King Sun.

King Sun was well known not only because he was a very powerful ruler but also because of his beautiful daughter, Sunshine. Many mortals from all over the world would come and pay tribute to the king, just so they could bask in the light of beauty emanated by Sunshine. All of them wanted to ask for his daughter’s hand in marriage and yet the king was very fastidious. He wanted his daughter to marry the son of a fellow god or a mortal of noble blood. The king was never satisfied.

The Lgend of Dahlia

A long time ago, there once was a damsel who was well known because of her exceptional beauty. Her name was Dahlia.

Her beauty was renowned in all the towns, barrios and even far beyond the shores of the Philippines. Her eyes captured the gaze of many admirers whenever they saw her. Her long flowing black hair, blood red lips and fair skin has made many a young man swoon and desire her even just in their dreams.

Alamat ng Damo o Talahib

Noong unang panahon, noong bata pa si Araw at noong mga panahong si Bathala mismo ay yumayapak pa sa mundo ng mga mortal, ang tao ay sadyang pagala gala lamang. Kasama ang kanyang kabiyak nilibot nila ang kalupaan upang pumitas ng mga prutas at mga gulay para sa kanilang kakainin.

Alamat ng Palaka

Noong unang panahon, may isang bayan na biniyayaan sa likas na yaman. Sa bayang ito, ang mga pananim ay matataba at hitik sa bunga. Ang kanilang mga gubat ay puno ng mga mababangis na hayop at iba’t ibang klase ng punong kahoy. Ang mga alagang hayop ay matataba at malulusog. Maging ang kanilang mga ilog at batis ay hitik sa mga isda na puwedeng makain. Napakaganda ng lugar at masasabi ng sinumang makakita sa bayang ito na sadya ngang pinagpala ang lugar.

Alamat ng Bulkang Taal

Noong unang panahon, ang bayan ng Tagaytay ay pinamumunuan ng isang matanda ngunit makapanyarihang lalaki. Siya ay nagngangalang Lakan Taal. Iginagalang ng mga taombayan si Lakan Taal sapagkat siya ay matalino at makatarungan sa kanyang pamamahala. Halata nga na isang magaling na pinuno ang matanda sapagkat ang kanilang bayan ay maunlad at maasenso.

Alamat ng Mais

Noong unang panahon, may isang mag-asawa na ang ikinabubuhay ay ang pagtatanim ng mga gulay. Ito ay kanilang binebenta at kung minsan ay kanila na ring kinakain.

Ang mag-asawa ay biniyayaan ng isang magandang anak na babae. Tinawag nila itong Maita. Ang bata ay may maganda, madulas at malambot na buhok. Kapag nasisinagan ng araw, ang buhok ni Maita ay naninilaw na parang ginto. Mahilig ang bata na mag-ayos sa sarili. Upang mapanatili nitong maganda at malambot ang buhok ay halos minu-minuto nitong sinusuklay at inaayos ang buhok.

Alamat ng Pagong

Noong unang panahon ang talukab ng pagong ay makinis at walang mga lamat tulad ng sa ngayon. Palaging ipinagmamalaki ni pagong ang kanyang talukab. Araw-araw niya itong nililinis at pinapakintab. Ipinagmamayabang niya sa lahat na sa sobrang kinis at kintab nito ay maaring kang magsalamin dito.

Alamat ng mga Palong at Tilaok ng Manok

Noong unang panahon, may isang kaharian sa gawing hilaga ang matatagpuan sa gitna ng dalawang bundok. Ang kahariang ito ay tinatawag na Batalla. Sapagkat pinagigitnaan ng dalawang bundok, ang kaharian ay napalilibutan ng makapal na hamog sa buong umaga, maghapon at maging sa gabi. Maganda ang klima sa lugar; hindi maaraw at malamig maski sa buwan ng tag-init. Dahil dito, masarap kumain at pagkatapos ay matulog ng mahimbing.