Project logo

Photo courtesy of .

Yapak

By

×

First Published: 2016/02/03

 

 

 

 

 

 

Landas na kay tinik, sa Iyo inilaan

Bawat hakbang nitoy dusa’t hirap ang laman

Sa kalooban ng ama, magpasakop  kang ganap

Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat

 

Korus:

Laban sa agos ng mundo

Lumakad sa landas mo

Laban sa lakad mg mundo

Landas na sa akin nais mo

Sa’yong mga yapak, ako ay tatahak

Kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas

Pasakit man at dusa’y, dulot ng mundong kamtan

Bawat hakbang mo, ay aking susundan

 

Kay hirap man gawin kalooban moy tupdin

Pinili kong sundan bakas ng yong mga hakbang

Ang buhay ko’y laan sa’yo kalian pa man

Maglingkod sa’yo Panginoon

Hanggang wakas 

 

 

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.