Project logo

Photo courtesy of .

Agos ng Tubig

By

×

First Published: 2016/02/03

Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas

Sa mga bato sa tabi ito'y humahampas
Batis na walang tigil sa pag-agos
Na kung saan marami ang nabubuhay
Marami ring namamatay

Koro
Agos ng batis sa buhay ng tao
Tumatakbong sabay ito sa dagat
Na ang wakas ang tungo
Ang buhay mo sa Diyos nanggagaling
Sa Diyos mo rin itagubilin
Gamitin mong pagpapala
Sa buhay ng iyong kapwa

 

Ang buhay ng mga tao dito sa mundo
Ay tulad ng isang batis
Umaagos nang kay bilis
Mahirap man kung iisipin
Ngunit kung iyong iibigin
Batis man sa agos mo
Kay tuwang namamasdan

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.