Project logo

Photo courtesy of .

General Education "Filipino"

By

×

First Published: 2014/05/29

 

               1. Kami ang kabataang siyang magiging pag-asa ng bayan.

 1. Pagtula                                                       c. Pagtukoy
 2. Pagtatanong                                               d. Pasasalamat
  1. Sabihin ang gawa ng pagsasalitang ito. “Iwasan ang imburnal, may nagtatrabaho”.
 3. Pagtukoy                                                    c. Babala
 4. Pagkukuwento                                            d. Pasasalamat
  1. “Oo. Ate, ___________ na muna ako nang tubig”.
 5. Umaakyat                                                   c. mag-akyat
 6. Umakyat                                                    d. mag-aakyat
  1. Ikaw naman kasi nagpahuli ka pa.
 1. Pagkontrol ng kilos ng iba                           c. Pagbibigay ng impormasyon
 2. Paglikha                                                     d. Pagbabahagi ng damdamin
  1. “Hoy, Michelle! Tigilan mo muna _____________ at kumain ka muna”
 1. Lalabhin                                                     c. paglaba
 2. Lalabhan                                                    d. paglalaba
  1. Ang tinatawag na madamdaming mananaysay ni Carmen Guerrero Nakpil ay si –

a. Virgilio S. Almario                                        c. Teo S. Baylen

b. Teodoro A. Agoncillo                                    d. Alejandro Abadilla

 1. Ito ay isang dulang nagsasalysay ng buhay at kamatayan n gating Mahal na poong Hesukristo at masasabing parang PASYONG itinatanghal sa entablado. Ito ay ang –

a. Moro-Moro                                                   c. Karagatan

b. Senakulo                                                      d. Duplo

 1. Ang mga sumusunod, maliban sa isa, ay ilan sa mga akdang pampanitikang nagdala ng malaking impluwensya sa buong daigdig.

a. Ang Koran                                                    c. Ang Banal na Kasulatan

b. Ang Divina Comedia                                     d. Ang Romeo at Julieta

 1. Alin sa mga sumusunod ang pinkatamang pangungusap?

a. Isang guro na lalaking anak na bunso ni Marcia si John.

b. Isang guro na si John, ang bunsong anak na lalaki ni Marcia.

c. Isang guro na bunsong lalaking anak ni Marcia si John

d. isang guro na si John na bunsong lalaking anak ni Marcia.

 1. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap?

a. Ang pabrikang pinagtatrabahuhan nila malapit sa amin ay bago’t malaki.

b. Ang bago’t malaking pabrikang pinagtatrabahuhan nila ay malapit sa amin.

c. Ang pinagtatrabahuhan nilang malapit sa amin ay bago’t malaking pabrika.

d. Ang pabrikang malapit sa amin, bago’t malaki ay pinagtatrabahuhan nila.

 1. Kami ay nakikipagsapalaran sa lunsod. Ano ang ayos ng pangungusap?

a. Di-karaniwan                                                            c. Walang paksa

b. Karaniwan                                                    d. Walang Pandiwa

 1. Ang mahalagang ambag ni Severino Reyes sa dulang Tagalog na ang hangarin ay reporma sosyal at patriotism ay ang _______

a. Ang Kalupi                                                   c. Walang Sugat

b. R.I.P                                                             d. Puso ng Isang Pilipino

 1. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap?

a. Nagpapabata ang pulbos sa kutis na Clinique

b. Nagpapabata sa kutis ang pulbos na Clinique

c. Nagpapabata ng mukha sa kutis ng pulbus Clinique

d. Nagpapabata sa kutis ng mukha ang pulbos na Clinique

 1. Ikinalulungkot ko ang mga nangyayari.

a. Paghula                                                        c. Paghingi ng paumanhin

b. Pagsagot                                                       d. Pagtatanong                         

 1. Piliin ang gawi ng pagsasalita: Ipinadala niya ang mga aklat sa mga kaklase.

a. Direksyon                                                     c. Sanhi

b. Aktor                                                            d. Layon

 1. Piliin ang gawi ng pagsasalita: Kasiyahan ko nang makita kayong nagmamahalan.

a. Pangarap                                                       c. Pagkuha ng Impormasyon

b. Pagkontrol ng kilos                                       d. Pagbabahagi ng damdamin

 1. Ang kaugnayan ng pagkakapatay kina Burgos, Gomez at Zamora sa panitikang Pilipino ay _____

a. nanatiling masigla ang diwang Pilipino.

b. nakagising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino.

c. natutong lumabag sa batas at lumaban sa maykapangyarihan ang mga Pilipino.

d. naimpluwensyahan and diwang alipin ng mga Pilipino.

 1. “Sa Lunes na pala tayo pupunta sa Subic. Ano ang _______ mong pagkain?” tanong ni Lito.

a. Nadala                                                          c. Dadalhin

b. Dinala                                                          d. Dinadala

 1. Isa sa mahalagang katangiang dapat taglayin ng isang tao ay ang pagtitiwala sa sarili. Ang taong wala nito ay nagiging mahiyain. Ibinababa ang kanyang sarili, mahirap magtagumpay sa kanyang mga hangarin at manatiling naiinggit lamang. Ang pangunahing kaisipan ay matatagpuan sa ____

a. Ikalawang pangungusap                                c. Ikaapat na pangungusap

b. Ikatlong pangungusap                                   d. Unang pangungusap

 1. Ipinagmalaki mo siya BAHAG naman pala ANG kanyang BUNTOT. Ang ibig sabihin ng may malaking titik ay_______

a. kuripot                                                          c.duwag

b. mahiyain                                                      d. traidor

 1. Walang tubig kahapon. Ito ay pangungusap na ______

a. Walang pandiwa                                            c. May panaguri

b. Walang paksa                                                d. May paksa

 1. Ang kauna-unahang nagsalin sa Tagalog ng MI ULTIMO ADIOS ni Jose Rizal ay si ______

a. Emilio Jacinto                                               c. Andres Bonifacio

b. Apolinario Mabini                                         d. Rafael Palma

 1. KUMATHA ANG MAKATA NG TULA. Ang Kaganapan ng pandiwa sa pangungusap na ito ay _____

a. layon                                                                        c. pangnakaraan

b. tagaganap                                                     d. ganapan

 1. Kabaliwan at paglulustay ang inyong ginagawa taun-taon. Higit na marami ang maralitang nangangailangan ng salapi at dunong. Ang nagsasalita ay __________

a. kuripot                                                          c. praktikal

b. maramot                                                       d. natipid

 1. Pinakamahalagang nobelang Pilipino sa maraming taon na nalimbag noong 1906 at tumalakay nang masinsin sa paksang puhunan laban sa paggawa at sa sosyalismo ang _______

a. Kundangan                                                   c. Salawahang Pag-ibig

b. Ang Pangginggera                                         d. Banaag at Sikat

 1. Piliin ang gawi ng pagsasalita: Ayokong sumunod sa mga sinasabi mo.

a. pakiusap                                                       c. pagtanggi

b. babala                                                           d. pamungkahi

 1. Ang mga sumusunod maliban sa isa ay mga sagisag-panulat Marcelo H. Del Pilar. Ito ay ang ____

a. Pupdoh                                                         c. Kinting Kulirat

b. Dolores Manapat                                           d. Piping Dilat

 1. Ang karangalan ng pagka- “Unang tunay na makata ayon” sa mananaliksik ay ibinigay sa kanya at nalathala noong 1708 ang kanyang tulang ipinalalagay na may katangian ng tunay tula. Siya ay si _______

a. Jose Corazon de Jesus                                    c. Francisco Balagtas

b. Felipe de Jesus                                              d. Jose dela Cruz

 1. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap?

a. Ang mga kabataan kung maliwanag ang buwan ay nagtatakbuhan sa lansangan at naglalaro.

b. Ang mga kabataan ay naglalaro kung maliwanag ang buwan at nagtatakbuhan sa lansangan

c. Ang mga kabataan ay naglalaro at nagtatakbuhan sa lansangan kung maliwanag ang gabi

d. Ang mga kabataan sa lansangan ay naglalaro at nagtatakbuhan sa lansangan.

 1. Ikaw ba ang dapat sisihin sa nangyari?

a. Pagbati                                                         c. Pagbibigay ng impormasyon

b. Pagsasadula                                                  d. Pakikipagkapwa

×

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Accessed March 05, 2024. https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier. ""One Year in Mission" Project, South American Division." Encyclopedia of Seventh-day Adventists. November 27, 2021. Date of access March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.

Almeida, Caiky Xavier (2021, November 27). "One Year in Mission" Project, South American Division. Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 05, 2024, https://encyclopedia.adventist.org/article?id=EIFW.